เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน สำหรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ทำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอินจันทร์ ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และจ้าหน้าที่เทศบาลญ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์บริการคนพิการ,...
ร่วมลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยต้นมื่น หมู่ที่ 8 เพื่อขุดลอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสามารถในการเก็บกักน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “พี่เลี้ยงการเงินและรู้ทันพนัน” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและนันทนาการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา...
ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจติดตามแนะนำ ให้ความรู้ และการดำเนินการ บังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ลงพื้นที่บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 เพื่อทดลองใช้แอพพลิเคชั่น " มีสิทธิ "โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 36 ราย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคม
ต้อนรับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการได้รับความช่วยเหลือ การจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567.
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 108 พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ปีที่4 ฉบับที่ 107 พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ และบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 106 กิจกรรม (Big cleaning Day)ทำความสะอาด ตลาดสด ตลาดชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย