ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com ../add_file/ โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com

ชื่อไฟล์ : กฏหมาย ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล 3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ 6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 7.แผนฯ10 8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550 10.การเก็บเงิน ฯปี47 11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น 12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 13.พรบ.เทศบาล 2496 14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด 23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง 24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก 25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กฏหมาย ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล 3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ 6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 7.แผนฯ10 8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550 10.การเก็บเงิน ฯปี47 11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น 12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 13.พรบ.เทศบาล 2496 14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด 23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง 24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก 25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ../add_file/กฏหมาย ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล 3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ 6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 7.แผนฯ10 8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550 10.การเก็บเงิน ฯปี47 11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น 12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 13.พรบ.เทศบาล 2496 14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด 23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง 24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก 25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4Z3ClnsWed31752.jpg

ชื่อไฟล์ : LNWkWozWed43427.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : I6epWTuTue23538.jpg

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ../add_file/มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ :

 

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-499-679

โทรสาร 054-499-680

อปพร. 054-886-056

เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th 

 Email  sritroy245@hotmail.com   

  facebook  sritroy245@hotmail.com  

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-499-679

โทรสาร 054-499-680

อปพร. 054-886-056

เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th 

 Email  sritroy245@hotmail.com   

  facebook  sritroy245@hotmail.com  

 

../add_file/

 

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-499-679

โทรสาร 054-499-680

อปพร. 054-886-056

เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th 

 Email  sritroy245@hotmail.com   

  facebook  sritroy245@hotmail.com  

 ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ ๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐ ๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ๔).ช่องทาง Line. Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444 ๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com ๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗ ๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th ๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ ๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐ ๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ๔).ช่องทาง Line. Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444 ๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com ๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗ ๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th ๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com ../add_file/ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ ๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐ ๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ๔).ช่องทาง Line. Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444 ๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com ๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗ ๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th ๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ ../add_file/ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่มจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวนประชากรในแต่ละชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน เข้าไว้ในเวปไซร์ด้วย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่มจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวนประชากรในแต่ละชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน เข้าไว้ในเวปไซร์ด้วย ../add_file/เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่มจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวนประชากรในแต่ละชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน เข้าไว้ในเวปไซร์ด้วย

ชื่อไฟล์ : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย ../add_file/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รับโอน ย้ายข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รับโอน ย้ายข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ../add_file/รับโอน ย้ายข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2pHLkKlMon90452.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jLCqB9LMon40508.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6hkZ7JDMon40706.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QkW4GMPMon40815.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hCh8cYETue21314.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

----------------------------------

  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข  ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ  700  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา  บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่

1.3 ลักษณะภูมออากาศ    มี 3 ฤดู  ( ร้อน, ฝน, หนาว )

1.4      ลักษณะของดิน       ดินร่วน ซุย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

          ลักษณะของป่าไม้    ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- ทิศเหนือ          ติดกับ      ตำบลเจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศใต้                ติดกับ      ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ จ.พะเยา

- ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลวังแก้ว   อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

เนื้อที่  เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด  61.24   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   38,274  ไร่

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง
 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
     2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น
     4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
 
3. ประชากร
จำนวนหมู่บ้าน 
      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน   คือ
หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี  7   หมู่บ้าน  
หมู่ที่   5    - บ้านป่าสัก 
หมู่ที่   6     - บ้านทุ่งป่าข่า
หมู่ที่   8        - บ้านท่าต้นหาด
หมู่ที่   9        -       บ้านสันติสุข
หมู่ที่  10      -       บ้านผาแดง
หมู่ที่  12      - บ้านป่าสักสามัคคี
หมู่ที่  13        - บ้านปางปูเลาะ
หมู่บ้านในเขต ทต.  มีพื้นที่บางส่วน   มี    4   หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1        -       บ้านต้นแก        
หมู่ที่  4        -       บ้านแม่ใจหางบ้าน
หมู่ที่  7        -       บ้านขัวตาด
หมู่ที่  11        -       บ้านต้นผึ้ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
 
 ที่มา  สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ใจ  ข้อมูล  เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
 
4.สภาพทางสังคม
 การศึกษา  
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง)  4      แห่ง  (หมู่ 1, 6, 8, 12)
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10      แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9,
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคม
สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด  ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป  ดังนี้
-   ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด               1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ                       1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล                4      สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              1       สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล    58     สาย
-   ถนนลูกรังในตำบล       17     สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล      2      สาย
-   ถนนหินคลุก              39     สาย
 
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  10  หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน  1  หมู่บ้าน  คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า
 
5.3 การโทรคมนาคม
-    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         10        แห่ง  (หมู่  1,5 – 9 ,11 -12)
-    ตู้ไปรษณีย์                        3         แห่ง   
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำสวน  ทำนา   ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก    นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3           แห่ง  (หมู่  7,11, 9)
-   โรงสี,โรงเก็บข้าว                      6           แห่ง (หมู่  6, 7 ,9 ,12)
-   ร้านอาหาร         3           แห่ง  (หมู่   1,9)
-   ตลาดสด 1            แห่ง  (หมู่ 6)
-   ร้านซ่อมรถ 10          แห่ง  (หมู่1 ,7, 9)
-   ร้านขายของชำ 21          แห่ง  (หมู่ 1,5,6,7,8,12)
-   ร้านทำกระจก 2      แห่ง  (หมู่  1,11)
-   โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6           แห่ง  ( หมู่  6,8,12)
-   ร้านขาย-รับซื้อของเก่า         2      แห่ง  (หมู่  1,9 )
-   ร้านทำกระดาษ             2           แห่ง  (หมู่  8 )
-   ร้านรับซื้อข้าว 1            แห่ง  (หมู่ 12)
-   ร้านขายรถมือสอง 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง         2      แห่ง  ( หมู่ 9)
-    ล้างอัดฉีด 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านบริการจานดาวเทียม 1      แห่ง  ( หมู่ 6)
-   ร้านบริการเงินด่วน 4      แห่ง  ( หมู่ 1 ,9 )
-   ร้านขายอะไหล่ 2      แห่ง  ( หมู่ 7,1)
-   ตรวจสภาพรถ 1      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1      แห่ง  ( หมู่ 6 )
-   ร้านขายปุ๋ย+ยา 3      แห่ง  ( หมู่ 5 ,6,12)
-   ร้านเสริมสวย 1      แห่ง  ( หมู่ 12)
-   โรงบ่มใบยา 1            แห่ง  ( หมู่ 11)
-   ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1            แห่ง  ( หมู่ 12)
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง        2      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านทำป้าย 1      แห่ง  ( หมู่ 1,10,11, 12  และ13)
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์กรทางศาสนา     (วัด  2  แห่ง  หมู่ที่ 5,6)
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงผีฝาย  งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู  การทำไม้กวาด ฯลฯ
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ลิ้นจี่  มะพร้าวเผา ฯลฯ
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
 8.1 น้ำ
 ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
-    แม่น้ำ , ลำห้วย   3         สาย  (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง)
-    หนองน้ำ , สระ          5         แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   อ่างเก็บน้ำ                   1          แห่ง  (หมู่ 8) (ห้วยชมภู)
-   ฝาย   17        แห่ง  (หมู่..1,5,6,7,8,9,12)
  -  บ่อน้ำตื้น                 282       แห่ง  (หมู่1,6,8,9,11,13.)
-   บ่อน้ำบาดาล            5        แห่ง  (หมู่ 6,9,11,12)
-   ประปาส่วนภูมิภาค    1         แห่ง   (หมู่  1,4,7,9,11)                              
 8.2 ป่าไม้
-   ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
 8.3  ภูเขา
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. ทรัพยากรป่าไม้  :  ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย     
 - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
2. ทรัพยากรน้ำ   :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
    3.  ถ้ำ 
 - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  ในเขตพื้นที่หมู่ที่  13 
 
9. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)   จำนวน     85    คน
-  อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  (อปม)  จำนวน      11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)                       จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย                                   จำนวน     10    คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มผู้สูงอายุ                                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
หมู่ที่1 -  กลุ่มทำนา 22 คน
หมู่ที่5 -  กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน
        -  กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน
        -  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ          30 คน
 หมู่ที่6 -   กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน  
        -   กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน
        -   กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน
        -   กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน
        -   กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน
หมู่ที่7 -   กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21     คน
        -   กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน  
        -   กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน 
หมู่ที่8 -   กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน  
หมู่ที่9 -   กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน  
        -   กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน
หมู่ที่10 -   กลุ่มปักผ้า 20 คน
        -   กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน
หมู่ที่11 -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน
        -   กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน
        -   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน
หมู่ที่12 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน 
        -  กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน
หมู่ที่13 -  กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน
 
จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  6,702  ไร่  ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ  ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย   เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปางปูเลาะ – ผาแดง  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า
 
3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน  ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย  หมู่ที่ 1,11,7,,9  เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ  ผลไม้ตามฤดูกาล
 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์  โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8
 
5. ถ้ำประกายเพชร  ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ  หมู่ที่  13  ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย  และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ  ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ  ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ  ถึงถ้ำประกายเพชร รวม  2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 
6.จุดชมวิวผาแดง    ตั้งอยู่ บ้านผาแดง  หมู่ที่  10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้
 
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

----------------------------------

  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข  ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ  700  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา  บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่

1.3 ลักษณะภูมออากาศ    มี 3 ฤดู  ( ร้อน, ฝน, หนาว )

1.4      ลักษณะของดิน       ดินร่วน ซุย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

          ลักษณะของป่าไม้    ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- ทิศเหนือ          ติดกับ      ตำบลเจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศใต้                ติดกับ      ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ จ.พะเยา

- ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลวังแก้ว   อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

เนื้อที่  เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด  61.24   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   38,274  ไร่

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง
 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
     2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น
     4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
 
3. ประชากร
จำนวนหมู่บ้าน 
      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน   คือ
หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี  7   หมู่บ้าน  
หมู่ที่   5    - บ้านป่าสัก 
หมู่ที่   6     - บ้านทุ่งป่าข่า
หมู่ที่   8        - บ้านท่าต้นหาด
หมู่ที่   9        -       บ้านสันติสุข
หมู่ที่  10      -       บ้านผาแดง
หมู่ที่  12      - บ้านป่าสักสามัคคี
หมู่ที่  13        - บ้านปางปูเลาะ
หมู่บ้านในเขต ทต.  มีพื้นที่บางส่วน   มี    4   หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1        -       บ้านต้นแก        
หมู่ที่  4        -       บ้านแม่ใจหางบ้าน
หมู่ที่  7        -       บ้านขัวตาด
หมู่ที่  11        -       บ้านต้นผึ้ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
 
 ที่มา  สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ใจ  ข้อมูล  เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
 
4.สภาพทางสังคม
 การศึกษา  
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง)  4      แห่ง  (หมู่ 1, 6, 8, 12)
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10      แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9,
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคม
สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด  ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป  ดังนี้
-   ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด               1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ                       1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล                4      สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              1       สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล    58     สาย
-   ถนนลูกรังในตำบล       17     สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล      2      สาย
-   ถนนหินคลุก              39     สาย
 
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  10  หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน  1  หมู่บ้าน  คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า
 
5.3 การโทรคมนาคม
-    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         10        แห่ง  (หมู่  1,5 – 9 ,11 -12)
-    ตู้ไปรษณีย์                        3         แห่ง   
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำสวน  ทำนา   ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก    นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3           แห่ง  (หมู่  7,11, 9)
-   โรงสี,โรงเก็บข้าว                      6           แห่ง (หมู่  6, 7 ,9 ,12)
-   ร้านอาหาร         3           แห่ง  (หมู่   1,9)
-   ตลาดสด 1            แห่ง  (หมู่ 6)
-   ร้านซ่อมรถ 10          แห่ง  (หมู่1 ,7, 9)
-   ร้านขายของชำ 21          แห่ง  (หมู่ 1,5,6,7,8,12)
-   ร้านทำกระจก 2      แห่ง  (หมู่  1,11)
-   โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6           แห่ง  ( หมู่  6,8,12)
-   ร้านขาย-รับซื้อของเก่า         2      แห่ง  (หมู่  1,9 )
-   ร้านทำกระดาษ             2           แห่ง  (หมู่  8 )
-   ร้านรับซื้อข้าว 1            แห่ง  (หมู่ 12)
-   ร้านขายรถมือสอง 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง         2      แห่ง  ( หมู่ 9)
-    ล้างอัดฉีด 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านบริการจานดาวเทียม 1      แห่ง  ( หมู่ 6)
-   ร้านบริการเงินด่วน 4      แห่ง  ( หมู่ 1 ,9 )
-   ร้านขายอะไหล่ 2      แห่ง  ( หมู่ 7,1)
-   ตรวจสภาพรถ 1      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1      แห่ง  ( หมู่ 6 )
-   ร้านขายปุ๋ย+ยา 3      แห่ง  ( หมู่ 5 ,6,12)
-   ร้านเสริมสวย 1      แห่ง  ( หมู่ 12)
-   โรงบ่มใบยา 1            แห่ง  ( หมู่ 11)
-   ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1            แห่ง  ( หมู่ 12)
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง        2      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านทำป้าย 1      แห่ง  ( หมู่ 1,10,11, 12  และ13)
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์กรทางศาสนา     (วัด  2  แห่ง  หมู่ที่ 5,6)
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงผีฝาย  งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู  การทำไม้กวาด ฯลฯ
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ลิ้นจี่  มะพร้าวเผา ฯลฯ
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
 8.1 น้ำ
 ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
-    แม่น้ำ , ลำห้วย   3         สาย  (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง)
-    หนองน้ำ , สระ          5         แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   อ่างเก็บน้ำ                   1          แห่ง  (หมู่ 8) (ห้วยชมภู)
-   ฝาย   17        แห่ง  (หมู่..1,5,6,7,8,9,12)
  -  บ่อน้ำตื้น                 282       แห่ง  (หมู่1,6,8,9,11,13.)
-   บ่อน้ำบาดาล            5        แห่ง  (หมู่ 6,9,11,12)
-   ประปาส่วนภูมิภาค    1         แห่ง   (หมู่  1,4,7,9,11)                              
 8.2 ป่าไม้
-   ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
 8.3  ภูเขา
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. ทรัพยากรป่าไม้  :  ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย     
 - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
2. ทรัพยากรน้ำ   :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
    3.  ถ้ำ 
 - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  ในเขตพื้นที่หมู่ที่  13 
 
9. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)   จำนวน     85    คน
-  อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  (อปม)  จำนวน      11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)                       จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย                                   จำนวน     10    คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มผู้สูงอายุ                                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
หมู่ที่1 -  กลุ่มทำนา 22 คน
หมู่ที่5 -  กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน
        -  กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน
        -  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ          30 คน
 หมู่ที่6 -   กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน  
        -   กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน
        -   กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน
        -   กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน
        -   กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน
หมู่ที่7 -   กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21     คน
        -   กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน  
        -   กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน 
หมู่ที่8 -   กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน  
หมู่ที่9 -   กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน  
        -   กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน
หมู่ที่10 -   กลุ่มปักผ้า 20 คน
        -   กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน
หมู่ที่11 -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน
        -   กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน
        -   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน
หมู่ที่12 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน 
        -  กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน
หมู่ที่13 -  กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน
 
จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  6,702  ไร่  ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ  ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย   เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปางปูเลาะ – ผาแดง  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า
 
3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน  ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย  หมู่ที่ 1,11,7,,9  เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ  ผลไม้ตามฤดูกาล
 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์  โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8
 
5. ถ้ำประกายเพชร  ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ  หมู่ที่  13  ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย  และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ  ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ  ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ  ถึงถ้ำประกายเพชร รวม  2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 
6.จุดชมวิวผาแดง    ตั้งอยู่ บ้านผาแดง  หมู่ที่  10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้
 
 
../add_file/

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

----------------------------------

  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข  ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ  700  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา  บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่

1.3 ลักษณะภูมออากาศ    มี 3 ฤดู  ( ร้อน, ฝน, หนาว )

1.4      ลักษณะของดิน       ดินร่วน ซุย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

          ลักษณะของป่าไม้    ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- ทิศเหนือ          ติดกับ      ตำบลเจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศใต้                ติดกับ      ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ จ.พะเยา

- ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลวังแก้ว   อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

เนื้อที่  เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด  61.24   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   38,274  ไร่

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง
 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
     2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น
     4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
 
3. ประชากร
จำนวนหมู่บ้าน 
      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน   คือ
หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี  7   หมู่บ้าน  
หมู่ที่   5    - บ้านป่าสัก 
หมู่ที่   6     - บ้านทุ่งป่าข่า
หมู่ที่   8        - บ้านท่าต้นหาด
หมู่ที่   9        -       บ้านสันติสุข
หมู่ที่  10      -       บ้านผาแดง
หมู่ที่  12      - บ้านป่าสักสามัคคี
หมู่ที่  13        - บ้านปางปูเลาะ
หมู่บ้านในเขต ทต.  มีพื้นที่บางส่วน   มี    4   หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1        -       บ้านต้นแก        
หมู่ที่  4        -       บ้านแม่ใจหางบ้าน
หมู่ที่  7        -       บ้านขัวตาด
หมู่ที่  11        -       บ้านต้นผึ้ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
 
 ที่มา  สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ใจ  ข้อมูล  เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
 
4.สภาพทางสังคม
 การศึกษา  
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง)  4      แห่ง  (หมู่ 1, 6, 8, 12)
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10      แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9,
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคม
สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด  ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป  ดังนี้
-   ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด               1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ                       1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล                4      สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              1       สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล    58     สาย
-   ถนนลูกรังในตำบล       17     สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล      2      สาย
-   ถนนหินคลุก              39     สาย
 
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  10  หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน  1  หมู่บ้าน  คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า
 
5.3 การโทรคมนาคม
-    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         10        แห่ง  (หมู่  1,5 – 9 ,11 -12)
-    ตู้ไปรษณีย์                        3         แห่ง   
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำสวน  ทำนา   ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก    นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3           แห่ง  (หมู่  7,11, 9)
-   โรงสี,โรงเก็บข้าว                      6           แห่ง (หมู่  6, 7 ,9 ,12)
-   ร้านอาหาร         3           แห่ง  (หมู่   1,9)
-   ตลาดสด 1            แห่ง  (หมู่ 6)
-   ร้านซ่อมรถ 10          แห่ง  (หมู่1 ,7, 9)
-   ร้านขายของชำ 21          แห่ง  (หมู่ 1,5,6,7,8,12)
-   ร้านทำกระจก 2      แห่ง  (หมู่  1,11)
-   โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6           แห่ง  ( หมู่  6,8,12)
-   ร้านขาย-รับซื้อของเก่า         2      แห่ง  (หมู่  1,9 )
-   ร้านทำกระดาษ             2           แห่ง  (หมู่  8 )
-   ร้านรับซื้อข้าว 1            แห่ง  (หมู่ 12)
-   ร้านขายรถมือสอง 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง         2      แห่ง  ( หมู่ 9)
-    ล้างอัดฉีด 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านบริการจานดาวเทียม 1      แห่ง  ( หมู่ 6)
-   ร้านบริการเงินด่วน 4      แห่ง  ( หมู่ 1 ,9 )
-   ร้านขายอะไหล่ 2      แห่ง  ( หมู่ 7,1)
-   ตรวจสภาพรถ 1      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1      แห่ง  ( หมู่ 6 )
-   ร้านขายปุ๋ย+ยา 3      แห่ง  ( หมู่ 5 ,6,12)
-   ร้านเสริมสวย 1      แห่ง  ( หมู่ 12)
-   โรงบ่มใบยา 1            แห่ง  ( หมู่ 11)
-   ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1            แห่ง  ( หมู่ 12)
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง        2      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านทำป้าย 1      แห่ง  ( หมู่ 1,10,11, 12  และ13)
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์กรทางศาสนา     (วัด  2  แห่ง  หมู่ที่ 5,6)
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงผีฝาย  งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู  การทำไม้กวาด ฯลฯ
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ลิ้นจี่  มะพร้าวเผา ฯลฯ
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
 8.1 น้ำ
 ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
-    แม่น้ำ , ลำห้วย   3         สาย  (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง)
-    หนองน้ำ , สระ          5         แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   อ่างเก็บน้ำ                   1          แห่ง  (หมู่ 8) (ห้วยชมภู)
-   ฝาย   17        แห่ง  (หมู่..1,5,6,7,8,9,12)
  -  บ่อน้ำตื้น                 282       แห่ง  (หมู่1,6,8,9,11,13.)
-   บ่อน้ำบาดาล            5        แห่ง  (หมู่ 6,9,11,12)
-   ประปาส่วนภูมิภาค    1         แห่ง   (หมู่  1,4,7,9,11)                              
 8.2 ป่าไม้
-   ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
 8.3  ภูเขา
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. ทรัพยากรป่าไม้  :  ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย     
 - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
2. ทรัพยากรน้ำ   :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
    3.  ถ้ำ 
 - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  ในเขตพื้นที่หมู่ที่  13 
 
9. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)   จำนวน     85    คน
-  อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  (อปม)  จำนวน      11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)                       จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย                                   จำนวน     10    คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มผู้สูงอายุ                                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
หมู่ที่1 -  กลุ่มทำนา 22 คน
หมู่ที่5 -  กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน
        -  กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน
        -  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ          30 คน
 หมู่ที่6 -   กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน  
        -   กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน
        -   กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน
        -   กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน
        -   กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน
หมู่ที่7 -   กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21     คน
        -   กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน  
        -   กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน 
หมู่ที่8 -   กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน  
หมู่ที่9 -   กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน  
        -   กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน
หมู่ที่10 -   กลุ่มปักผ้า 20 คน
        -   กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน
หมู่ที่11 -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน
        -   กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน
        -   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน
หมู่ที่12 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน 
        -  กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน
หมู่ที่13 -  กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน
 
จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  6,702  ไร่  ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ  ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย   เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปางปูเลาะ – ผาแดง  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า
 
3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน  ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย  หมู่ที่ 1,11,7,,9  เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ  ผลไม้ตามฤดูกาล
 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์  โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8
 
5. ถ้ำประกายเพชร  ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ  หมู่ที่  13  ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย  และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ  ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ  ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ  ถึงถ้ำประกายเพชร รวม  2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 
6.จุดชมวิวผาแดง    ตั้งอยู่ บ้านผาแดง  หมู่ที่  10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้
 
 


ชื่อไฟล์ : 9hK47EqWed101505.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PtB4roNWed102103.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : L8MtYBcWed100901.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wcNRClGWed101210.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ziy5D1ZWed123924.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GrsF0DTThu104548.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : L6nPJicThu104914.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ojo6p4XThu105359.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6EoqrXuThu105451.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sPkM5PrThu114706.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kFy2ABrThu32055.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JtFMhI3Thu32224.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CfvZK78Thu32421.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EHAGrU0Thu32919.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uXQEzJdThu35901.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jRtRt2bThu40056.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Op84T5gThu40152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1gofNN3Thu40245.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qnAEsPyFri90754.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9kgYSlZFri112251.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XZ2yyVcTue94743.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ywSAjjjTue94810.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7Sg686bMon43036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BhNXV6vMon43326.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Bd6uB7xTue45412.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jxjtiozFri42003.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5khDaI7Mon25429.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z3YKAmXMon25547.jpg

ชื่อไฟล์ : uPG40jWMon20451.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UIkzVBvMon25652.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : O9SCud7Tue21221.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VMPePgLTue21437.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : Ir2R3wnWed91938.jpg

ชื่อไฟล์ : yNxlP4XWed91945.jpg

ชื่อไฟล์ : EYowMUVWed91951.jpg

ชื่อไฟล์ : iISMNvUWed93339.jpg

ชื่อไฟล์ : RBF2prUWed95545.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iUj1Hr0Wed95706.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EgRsfbJTue90058.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dGuk54MThu53722.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MaIvCm2Thu61300.jpg

ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย สำนักปลัดเทศบาลฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อย เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน (ภาพโดย นางสาวขวัญมา ใจวงค์ ข่าวโดย นายประทีป ภาชนนท์) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย สำนักปลัดเทศบาลฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อย เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน (ภาพโดย นางสาวขวัญมา ใจวงค์ ข่าวโดย นายประทีป ภาชนนท์) ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย สำนักปลัดเทศบาลฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อย เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน (ภาพโดย นางสาวขวัญมา ใจวงค์ ข่าวโดย นายประทีป ภาชนนท์)

ชื่อไฟล์ : YwQv4FzMon91639.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : prTqAGTMon32304.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vvKxRpEFri91341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CGv9EW1Mon31830.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yv6wXxKMon33055.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JYU60NrMon33416.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UNgbb0DWed94337.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Hu1CmWSFri90848.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xsh8jhXMon50732.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vdjJSCOMon51124.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com ../add_file/ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 อปพร. 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4FL5LRXWed23500.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E0KxfgcFri32429.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : pTslyJMWed33125.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : c0iOqJiFri45835.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5AyUpbQThu13235.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2xlIpkOMon33545.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gnj2xIaMon33632.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jdQNmUTMon43759.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1EUFLqpMon43823.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 4.สภาพทางสังคม การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (หมู่ 9) - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 4 แห่ง (หมู่ 1, 6, 8, 12) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 9) - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9, 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1การคมนาคม สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด ส่วนถนน ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป ดังนี้ - ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล 4 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล 58 สาย - ถนนลูกรังในตำบล 17 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล 2 สาย - ถนนหินคลุก 39 สาย 5.2 การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า 5.3 การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง (หมู่ 1,5 – 9 ,11 -12) - ตู้ไปรษณีย์ 3 แห่ง 6.ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำนา ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง (หมู่ 7,11, 9) - โรงสี,โรงเก็บข้าว 6 แห่ง (หมู่ 6, 7 ,9 ,12) - ร้านอาหาร 3 แห่ง (หมู่ 1,9) - ตลาดสด 1 แห่ง (หมู่ 6) - ร้านซ่อมรถ 10 แห่ง (หมู่1 ,7, 9) - ร้านขายของชำ 21 แห่ง (หมู่ 1,5,6,7,8,12) - ร้านทำกระจก 2 แห่ง (หมู่ 1,11) - โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6 แห่ง ( หมู่ 6,8,12) - ร้านขาย-รับซื้อของเก่า 2 แห่ง (หมู่ 1,9 ) - ร้านทำกระดาษ 2 แห่ง (หมู่ 8 ) - ร้านรับซื้อข้าว 1 แห่ง (หมู่ 12) - ร้านขายรถมือสอง 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง 2 แห่ง ( หมู่ 9) - ล้างอัดฉีด 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านบริการจานดาวเทียม 1 แห่ง ( หมู่ 6) - ร้านบริการเงินด่วน 4 แห่ง ( หมู่ 1 ,9 ) - ร้านขายอะไหล่ 2 แห่ง ( หมู่ 7,1) - ตรวจสภาพรถ 1 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง ( หมู่ 6 ) - ร้านขายปุ๋ย+ยา 3 แห่ง ( หมู่ 5 ,6,12) - ร้านเสริมสวย 1 แห่ง ( หมู่ 12) - โรงบ่มใบยา 1 แห่ง ( หมู่ 11) - ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง ( หมู่ 12) - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านทำป้าย 1 แห่ง ( หมู่ 1,10,11, 12 และ13) 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทางศาสนา (วัด 2 แห่ง หมู่ที่ 5,6) 7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเลี้ยงผีฝาย งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู การทำไม้กวาด ฯลฯ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ลิ้นจี่ มะพร้าวเผา ฯลฯ 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู - แม่น้ำ , ลำห้วย 3 สาย (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง) - หนองน้ำ , สระ 5 แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง (หมู่ 8) (ห้วยชมภู) - ฝาย 17 แห่ง (หมู่..1,5,6,7,8,9,12) - บ่อน้ำตื้น 282 แห่ง (หมู่1,6,8,9,11,13.) - บ่อน้ำบาดาล 5 แห่ง (หมู่ 6,9,11,12) - ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง (หมู่ 1,4,7,9,11) 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 1. ทรัพยากรป่าไม้ : ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 2. ทรัพยากรน้ำ :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู 3. ถ้ำ - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 9. อื่น ๆ มวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 85 คน - อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อปม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 10 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มเยาวชน จำนวน 11 หมู่บ้าน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่ที่1 - กลุ่มทำนา 22 คน หมู่ที่5 - กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน - กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 คน หมู่ที่6 - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน - กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน - กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน หมู่ที่7 - กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21 คน - กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน - กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน หมู่ที่8 - กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน หมู่ที่9 - กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน - กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน หมู่ที่10 - กลุ่มปักผ้า 20 คน - กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน หมู่ที่11 - กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน - กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน หมู่ที่12 - กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน - กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน หมู่ที่13 - กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 6,702 ไร่ ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง 2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ปางปูเลาะ – ผาแดง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า 3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1,11,7,,9 เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ ผลไม้ตามฤดูกาล 4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์ โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8 5. ถ้ำประกายเพชร ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ ถึงถ้ำประกายเพชร รวม 2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 6.จุดชมวิวผาแดง ตั้งอยู่ บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้ add_file/ส่นที่1.doc


ชื่อไฟล์ : i6ZsmOWWed92405.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : eA4h3FFWed92849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nJTBf3YWed41753.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jzy8LYZWed41946.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KIPvfOyWed42156.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bynOCMbThu60758.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rshp1DWThu60908.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z0GbmztFri90905.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OqzIhCYMon102701.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vygGDk6Mon103059.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X2JzMUzMon103515.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WNKsMo9Mon103851.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6rrD4ogMon104942.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 368rv3vWed24748.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : F6snXy6Thu93258.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YUQWnq0Mon111547.png

ชื่อไฟล์ : ZiTDrB9Wed30635.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ../add_file/วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ชื่อไฟล์ : F9qiUEXMon111824.jpg

ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ../add_file/วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ด้านบริการ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ชื่อไฟล์ : lYyIahTWed30754.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Pdrz86gWed30947.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tdXDbnaWed31501.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kUFm4y9Wed43507.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 67QX2BtWed43635.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XsxyRgMWed43754.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gE5u1n0Wed43907.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : b1BTiHNThu95352.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z6HvNHoThu43750.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : eacHfLjMon11014.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Njj9s7oMon11156.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 02Gj02zWed50027.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JbdWmxmMon102823.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PKgbh0dMon115115.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6T4NrlyMon115354.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VclsSMrMon120119.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : fGARFadMon13231.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9l6hCFjMon13432.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ka5Vb9PMon13611.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IDHr948Mon13730.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aQpkNlaMon13914.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3tl10NhMon14022.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ja4k5bQMon14218.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2fCuxMEMon14350.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bapnZ6CMon14526.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iNWdRRBMon14731.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XHX0193Mon14821.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uhzomEiMon15008.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bi1KuDHMon32004.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FCiJQAsMon32105.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zcJKWSiMon32236.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TNmLallMon32326.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6ciOtAhMon32421.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QTi5tAWMon32513.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7U2C2ADMon32700.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5MVYVc6Mon32746.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VcRyUpxTue105540.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : O3MuKSMTue105705.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yS1MLpOTue110841.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IkQY4DzTue110937.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KEjzHhxTue111050.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hTSYu5cTue111151.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WMuRdg2Tue111306.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BKm087VTue111743.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BQDjTdATue112024.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3TDxsdFTue112138.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GTuQLGeTue112708.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EfKfIwtThu112251.xlsx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : T0PGhEVFri40508.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TEBtz2dWed12344.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EfGs8TOWed12551.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LYCluzeWed23554.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZMchRftWed35753.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ggelxdGThu45359.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DdM48m3Fri115742.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HaK6qH4Tue91657.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dO4c4qhTue92022.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zff0noOTue92251.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : Ba8vRyyTue43919.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DFEysTaTue44904.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : RqA0XlGFri93828.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ywjrBFBFri95150.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sVfJ5u0Fri95644.jpg

ชื่อไฟล์ : XYdPy2JFri100208.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ENqKNLnFri100622.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cRr0X85Fri24735.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EoxzOgyWed50238.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5cQ5xPhMon35955.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jaA9R89Wed11354.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z1Qv9MEFri103700.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wq3a3VYFri32820.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TxzFJlpFri45627.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Np6yKzVMon84840.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NElJOz5Tue100908.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tb3StD0Mon105446.jpg

ชื่อไฟล์ : Au0XxbpMon31404.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oFXW7JITue92221.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E6QkNMUTue92705.jpg

ชื่อไฟล์ : ausqYrATue20840.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ccoEOHGTue93255.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oKiMgHOTue93440.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1YkyrVpWed43729.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KGGvRjlMon90630.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4pC3SJIMon92810.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oQT5QunMon93014.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3PRB5lUMon23325.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6tm8xDuTue50032.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PTuFQ7ATue50504.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2FuyCkmWed15142.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S6Uibf4Fri51650.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : l0zqPkuWed92331.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NyqNA4wWed93630.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8xPJy1mWed10930.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hQYl6ARThu95015.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1181ZQpWed30327.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wd1u0YSWed30731.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : niriSsqFri105932.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OJNFXwHFri53540.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5HVQIy7Wed32818.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8hOsI8PWed33310.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sqU6JCsWed45705.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PJpKe4uThu91358.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Qntq0KXThu91703.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cmmzoPeThu24601.jpg

ชื่อไฟล์ : วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.๓๐ ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย นางวารุณี ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ( ห้องประชุม๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา เลือกประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งที่ประชุมมติเลือก นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.๓๐ ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย นางวารุณี ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ( ห้องประชุม๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา เลือกประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งที่ประชุมมติเลือก นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ../add_file/ วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.๓๐ ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย นางวารุณี ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ( ห้องประชุม๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา เลือกประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งที่ประชุมมติเลือก นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ชื่อไฟล์ : XJIB4drWed14349.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E1qbYwwWed14537.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xCNyVytWed35327.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HVtr4FQMon25314.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tcKt9gZMon25737.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yyaTC7dMon30918.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kzUV8YQTue44511.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QZ8NoJjWed92910.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : j6yM7YiWed41226.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TqPJ2A5Wed41333.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sWs2CkPThu100321.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sw1lCeuFri14438.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8HZ9d1BFri15052.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aJS4rV0Fri45152.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MwmHdFzFri45410.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OdjxyMrFri45552.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iV8WK23Fri45803.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LThW0ngMon90451.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : V3kqphuMon91004.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EGOSNcUMon91459.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XGQ2RT8Mon91710.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w1bMADhMon50604.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4R6yMDFWed94627.jpg

ชื่อไฟล์ : JM64tlhFri105856.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Uhf9cZOFri24743.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4pkb7PPMon92311.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MaA1Ax5Mon93121.pdf

ชื่อไฟล์ : Px7W4jKMon102502.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qU76mAQMon93211.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sH5eih3Mon94727.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MUjz5YIMon94853.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5vPXNguMon102419.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YPId0XsThu51031.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/