เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย คนที่ 1
โทร : 093-1428948
นายสมมิตร โก๋จะกั๋ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย คนที่ 2
โทร : 081-7069642
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 083-0079431
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 097-0946711
group ฝ่ายสภา
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 085-6208892
นายวินัย โยธาวุธ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 081-9519458
นายโชคชัย อุทธโยธา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 081-0291032
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 081-9519458
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 085-6208892
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 087-1899398
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 085-7983097
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 095-5150509
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 096-2211638
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 082-1833175
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 081-1640816
นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 096-8092634
น.ส.ดวงเดือน อุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 095-6875712
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 089-9009341
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 089-9980413
group ปลัดเทศบาล
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-4005856
นายประทีป ภาชนนท์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 063-0305915
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 085-7210139
นายจันทร์สุริยา พรรณขาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 080-1974029
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 081-0291032
นางณชญาดา รักพงษ์ประชา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-2920999
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 096-0241785
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 082-1818438
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 080-7963649
นายเหรียญ ศิริคำฟู
นักการ
โทร : 094-5690466
นางสาวขวัญนา ใจวงค์
คนงาน
โทร : 083-2008379
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 086-8354956
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 096-2046596
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 083-7968814
นายมานพ ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-1737207
นายวรัญญู สุคันโธ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096-2043306
นายวิรุณ วงค์ตะวัน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 062-0373084
นายกิตติศัพท์ ปัญสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-2177079
นายภาณุวัฒณ์ จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 098-7523080
นางสาวกฤติยา วงศ์ราชฎร์
แม่บ้านสำนักงาน
โทร : 093-1871760
นางอำพร ปอนปั๋น
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 088-759486
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 099-2922375
นางสาวนิรดา มาอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 092-6925614
นางสาวภูษณิศา พุ่มไม้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 098-4061989
นางสาวมุกดา เวียงนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 088-2915601
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-5941446
นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 096-0397630
นายประพันธ์ มาหล้า
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 097-1871637
นางวิจิตรา ระวังนัย
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 0971610642
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 097-9569092
นายไกรสน อุปะละ
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 081-7960334
ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวธัญธีรา อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-5458958
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 086-4474955
นายสุรพล โลจันติ๊
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 088-7547544
นายสุจินดา ปัญญาบุญ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 062-0373084
นายณัฐนนท์ อะคะโล
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 061-3610896
นายทินกร ไชยกระเชียง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 095-4380426
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรพล รักพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : 081-9933527
นางสาวธัญวรัตน์ สังขนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 082-4745355
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0102850
นางสาวนภัทร มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-2365354
นายวชิระพงษ์ เมืองมูล
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 080-3948069
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 093-1170066
นายกายน์ อะทะเมืองมูล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 065-7507555
นางนันท์นลิน จันทร์ถนอม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 091-0382295
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-2875310
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090-1513826
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู คศ.2
โทร : 063-1565991
ว่าง
ครู คศ.2
นางมาลี พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 086-1184734
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 096-0751069
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 086-1834310
นางกาบแก้ว ไพโรจน์
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 095-5151891
นายพรชัย ธิลาใจ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 098-9263236
นางสาวศิริรัตน์ ธิวงค์
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 063-6329458
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายคามิน ธนากิจธิติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 082-4696239


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย