messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 097-9569092
นายไกรสน อุปะละ
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 081-7960334
ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวธัญธีรา อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-5458958
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู่ช่วยนายช่าไฟฟ้า
โทร : 086-4474955
นายสุรพล โลจันติ๊
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 088-7547544
นายณัฐนนท์ อะคะโล
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 061-3610896
นายสุจินดา ปัญญาบุญ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 062-0373084
นายทินกร ไชยกระเชียง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 095-4380426

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย