messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow งานกฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
กค 0409.3 ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 552
หนังสือที่ กค 0409.4 ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 319
มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 194
มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 197
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 209
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 240
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 192
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 179
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 210
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย