เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
สมมุติว่าถ้าเราอยากรับเงินเบี้ยยังขีพเข้าบัญชีได้ไหมแล้วต้องทำอย่างไร ขวัญ เมื่อ : 2022-04-16 11:43:22 ดู : 35 1
ข้อมูลเบื้องต้นตำบลตำหนักธรรม 1. ด้านกายภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่รับผิดชอบ 11.125 ตารางกิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณของตำบลตำหนักธรรม 11.125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,955 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหนักธรรม มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและทุ่งนา มีลำน้ำแม่คำมีไหลผ่านเขตพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน และลำน้ำแม่คำมี ยังเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กับตำบลตาหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ พื้นที่ส่วนใหญ่ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักสวนครัว 2. ด้านการเมือง/การปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. หมู่ที่ 1 บ้านสะเลียมเหนือ 2. หมู่ที่ 2บ้านตาหนักธรรม 3. หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมใต้ 4. หมู่ที่ 4บ้านตำหนักธรรม 5. หมู่ที่ 5 บ้านสะเลียมเหนือ 6. หมู่ที่ 6บ้านตำหนักธรรม 7. หมู่ที่ 7 บ้านสะเลียมเหนือ 8. หมู่ที่ 8 บ้านตาหนักธรรม 3.ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนประชากรในเขตตำบลตำหนักธรรม มีจำนวน 3,216 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 1,519 คน เพศหญิง จำนวน 1,697 คน แยกตามหมู่บ้านดังนี้ ตาราง 1 แสดงข้อมูลประชากรตำบลตำหนักธรรมแยกตามหมู่บ้าน หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 บ้านสะเลียมเหนือ 184 161 345 หมู่ที่ 2บ้านตาหนักธรรม 244 285 529 หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมใต้ 189 211 400 หมู่ที่ 4บ้านตำหนักธรรม 185 227 412 หมู่ที่ 5 บ้านสะเลียมเหนือ 156 166 322 หมู่ที่ 6บ้านตำหนักธรรม 190 195 385 หมู่ที่ 7 บ้านสะเลียมเหนือ 205 245 450 หมู่ที่ 8 บ้านตาหนักธรรม 166 207 373 รวมทั้งหมด 1.519 1,697 3,216   3.2 ข้อมูลผู้สูงอายุจำแนกรายหมู่บ้าน ตาราง 2 แสดงข้อมูลผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรมแยกตามหมู่บ้าน หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 บ้านสะเลียมเหนือ 37 33 70 หมู่ที่ 2บ้านตาหนักธรรม 56 82 138 หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมใต้ 22 26 48 หมู่ที่ 4บ้านตำหนักธรรม 25 49 74 หมู่ที่ 5 บ้านสะเลียมเหนือ 21 23 44 หมู่ที่ 6บ้านตำหนักธรรม 25 37 62 หมู่ที่ 7 บ้านสะเลียมเหนือ 38 59 97 หมู่ที่ 8 บ้านตาหนักธรรม 46 70 116 รวมทั้งหมด 270 379 649 4. สภาพทางสังคม 4.1 ข้อมูลทางด้านการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงมัธยมต้น) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง 4.2 การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง 5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม 5.1 วิสัยทัศน์ “ตำหนักธรรมน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้าการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง” 5.2 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 11 ด้าน ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อบริการประชาชน 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน แนวทางการพัฒนา 11. การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.3 เป้าประสงค์ จากกรอบความคิด นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ที่กฎหมายกำหนด แนวคิดร่วมของประชาชน ผสมผสานกับแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่กำหนดไว้ ได้นำมาสู่กระบวนการวางแผนเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตำหนักธรรม ดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐานสะดวกเพียงพอประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะ 2. พัฒนาอาชีพ/รายได้ให้เกิดความมั่นคง ประชาชนมีการประยุกต์ภูมิปัญญามาใช้ในการดำรงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเกิดความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 6. ส่งเสริมการป้องกันรักษาสุขภาพประชาชนตามเกณฑ์และสิทธิตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนพึงพอใจ 5.4 กลยุทธ์ 1. พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 2. พัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่ง อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ครอบคลุม ทั่วถึง 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง6. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ มีความปลอดภัย 8. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน 9. การจัดวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 10. ส่งเสริมการพัฒนาป่าชุมชนป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 11. ฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 13. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งป้องกันการพังทลายของหน้าดินการกัดเซาะตลิ่ง 14. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน 15. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 16. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่และป้องกันปัญหาอาชญากรรม อบายมุข สิ่งเสพติด 17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 18. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 19. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 6. แผนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุตำบลตำหนักหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรมมีแผนงานด้านผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านสังคม 1.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/เพื่อนช่วยเพื่อน 1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 1.3 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยทำการเรียนการสอนทุกวันพุธ 1.4 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / รณรงค์วันผู้สูงอายุ 1.5 กิจกรรมสูงวัยใส่ใจลูกหลาน 1.6 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา/สืบสานประเพณีท้องถิ่น 1.7 จัดสวัสดิการด้านการออมให้กับผู้สูงอายุ 1.8 กิจกรรมธนาคารเวลา 2. ด้านสุขภาพ 2.1 กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุโดยสมุนไพร กลุ่มแช่มือแช่เท้า 2.2 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 2.3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน 2.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัย 2.5 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย 2.6 การฝึกอบรมอาสาสมัครน้อยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2.7 กิจกรรมโครงการต้นไม้สีนำตาล คือ การแบ่งทีมเด็กและเยาวชนเป็น คู่บัดดี้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ 2.8 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยรำวงย้อนยุคและรำคองก้า 2.9 จัดการเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน 2.10 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 3. ด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพในผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มพรมเช็ดเท้า กลุ่มทองม้วนสด กลุ่มทำเบเกอรี่ เป็นต้น 3.2 ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ สานเส้นพลาสติก ทำผ้าด้นมือ 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 3.4 เปิดตลาดประชารัฐเพื่อรองรับสินค้าผู้สูงอายุ 3.5 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร และการแปรรูปสิ้นค้า ทางการเกษตรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 3.6 จัดหาและพัฒนาสินค้าของผู้สูงอายุ 4. ด้านสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 4.1 ปรับสภาพบ้านให้กับผู้สูงอายุ 4.2 จัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถโยก รถเข็น 4.3 ปรับสภาพอาคารสถานที่ในการรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ราวจับ 5. การบริหารจัดการ 5.1 มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง 5.2 มีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม จำนวน 1 แห่ง 5.3 มีโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจน และมีการบริหารงานโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 5.4 มีจิตอาสาเด็กและเยาวชนในกานขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุภายใต้พื้นที่ อย่างชัดเจน 5.5 มีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม 5.6 เป็นการบริหารงานโดยประชาชนภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม, 2562, สื่อออนไลน์) รัฐศาสตร์, ผาแดง 1 เมื่อ : 2020-09-29 15:26:12 ดู : 48 0

ทั้งหมด 2 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย